х Ховд аймгийн Дөргөн сумын төсөв

Орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй мэдээлэл (загвар сайт)

Дөргөн сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2012 оны 3-р улирлын тайлан

Posted by ИТХ on November 22, 2012

Durgun ZD-iin Nuuts hurungu3-r ulirliin Mungun guilgnii tailan Durgun ZD-iin Nuuts hurungu3-r ulirliin Sanhuugiin baidliin tailan Durgun ZD-iin Nuuts hurungu3-r ulirliin Sanhuugiin ur dungiin tailan

Posted in + Сумын төсөв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын 2012 оны эхний 3 улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Posted by ИТХ on November 22, 2012

Durgun sun baguud Mungun guilgeenii tailan Durgun sun baguud Sanhuugiin baidliin tailan Durgun sun baguud Sanhuugiin ur dungiin tailan 01 Durgun sun baguud Tusviin guitsetgeliin tailan

Posted in + Сумын төсөв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын ЗДТГ-ын 2012 оны 3-р улирлын төсөв, санхүүгийн тайлангууд

Posted by ИТХ on November 22, 2012

Durgun ITH 3-r ulirliin Mungun guilgeenii tailan Durgun ITH 3-r ulirliin Sanhuugiin baidliin tailan 01--r huudas Durgun ITH 3-r ulirliin Sanhuugiin ur dungiin tailan 01--r huudas Durgun ITH 3-r ulirliin Tusvin guitsetgeliin tailan 01--r huudas

Posted in + Сумын төсөв, - Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал | Leave a Comment »

Дөргөн сумын Засаг даргын 2012 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлангууд

Posted by ИТХ on November 21, 2012

Durgun ZDTG-iin 3-r ulirliin Mungun guilgeenii tailan 01--r huudas Durgun ZDTG-iin 3-r ulirliin Mungun guilgeenii tailan 02--r huudas Durgun ZDTG-iin 3-r ulirliin Sanhuugiin baidlin tailan 01-r huudas Durgun ZDTG-iin 3-r ulirliin Sanhuugiin baidlin tailan 02--r huudas Durgun ZDTG-iin 3-r ulirliin Sanhuugiin ur dungiin tailan 01--r huudas Durgun ZDTG-iin 3-r ulirliin Sanhuugiin ur dungiin tailan 02--r huudas Durgun ZDTG-iin 3-r ulirliin Tusviin guitsetgeliin tailan

Posted in - ЗДТГ | Leave a Comment »

Дөргөний усан цахилгаан станц

Posted by ИТХ on November 1, 2012

Тус сумын нутаг дахь хамгийн том бүтээн байгуулалт бол Чоно харайхын гол дээрх Дөргөний усан цахилгаан станц байдаг.  2001 оны 2-р сарын 8-нд станцын шав тавьж 2004 оны 6-р сарын 8-нд БНХАУ-ын Шанхай Сфеко групп барилгыг ажлыг эхлүүлжээ.

2008 оны 6-р сарын 22-нд анхны турбин ажиллаж эхэлсэн бол 2010 оны 1-р сарын 26-нд ашиглалтанд хүлээн авчээ. Нийт 12 MBt-ийн хүчин чадалтай 3 турбин суурилуулжээ. Усан сангийн гүн 17 метр. Далангийн урт 250 метр.

Баруун бүсийн эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн 40-50 хувь тус станцад ногдож байна.

Posted in Сумын амьдрал | Leave a Comment »

Сумын ЗДТГ-ын байранд дахь мэдээллийн самбар.

Posted by ИТХ on October 30, 2012

 

Энэ самбарыг эхний нүдэнд сумын төсвийн мэдээллийг байрлуулжээ.

Posted in + Сумын төсөв | Leave a Comment »

Ноднин 500 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр баригдсан цэцэрлэгийн барилга

Posted by ИТХ on October 30, 2012

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Дөргөний гудамжинд …

Posted by ИТХ on October 30, 2012

 Сумын Засаг даргын тамгын газрын байр
 
Чухал яриа. 
 
Бусад зургийг дор үзнэ үү.  
Read the rest of this entry »

Posted in Сумын амьдрал | Leave a Comment »

Худалдан авалт:

Posted by ИТХ on September 13, 2012

Мэдээллийг … оны … сарын … -ны өдөр шинэчлэв.

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

Сумын Эрүүл Мэндийн төв

(хүн эмнэлэг)

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Нээлттэй тендер , харьцуулалтын арга

3

Төсөвт өртөг

3189.7

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа үйлчилгээ

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

Нэг ААН-д урилга өгсөн

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Байгууллагын удирдлага

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

Оролцоогүй

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

Нэг ААН

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

2012 он 1 сар

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

 

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

 

16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

.

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Үдийн цай хөтөлбөр

Posted by ИТХ on September 13, 2012

Мэдээллийг … оны … -р сарын … -ны байдлаар шинэчлэв.

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

“Үдийн цай” хөтөлбөр.

Сургуулийн үдийн цайны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Нээлттэй тендер , харьцуулалтын арга

3

Төсөвт өртөг

312 хүүхэд х 400 төгрөг

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа үйлчилгээ

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

20 хоногийн өмнө нийт 9 аж ахуй нэгжид урилга өгч зарласан

.

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга

Сургуулийн захирлын зөвлөл

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

Оролцоогүй

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

Тендерт 7 аж ахуйн нэгж оролцсон.

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

“Тээлийн буян” БГХТ

Хоёр малчин

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

2012.09.08

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

2013.12

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

 

16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

Posted in + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Хог тээврийн машин

Posted by ИТХ on September 13, 2012

[Мэдээллийг … оны … сарын … -ны өдөр шинэчлэв]

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

Хог тээврийн машин

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Харьцуулалтын арга

3

Төсөвт өртөг

20 000 000

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Төслийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

Зарлалыг 15 хоногийн өмнө тавьж ААН-дэд мэдээлсэн

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга:

Т.Дариймаа

Гишүүд:

Ш.Ихбаяр,

Х.Бат-Амгалан,

Л.Содномцэрэн,

Ц.Майдулам

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Журмын дагуу ажилласан

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

Оролцоогүй

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

  1. Тэнүүн хос сар ХХк

  2. Жаргалант луу ХХК

  3. Ховд оргил ХХК

  4. Дөргөн өнгөт уул ХХк

  5. Тахидаг хар ХХК

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

“Жаргалант  луу” ХХК

Захирал Ганзориг

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

 

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

 

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

Эхлээгүй байгаа

16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

.

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Намгийн гар худаг

Posted by ИТХ on September 13, 2012

[Мэдээллийг … оны … сарын … -ны өдөр шинэчлэв]

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

Намгийн гар худаг

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Шууд гэрээ

3

Төсөвт өртөг

563500

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Төслийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа, ажил

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

Бүлгийн ахлагч нарт мэдээлсэн

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга:

Т.Дариймаа,

Гишүүд Ш.Ихбаяр,

Х.Бат-Амгалан,

 Л.Содномцэрэн,

Р.Цулцог.

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Журмын дагуу ажилласан

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

Оролцоогүй

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

С.Цэдэн ахлагчтай олон нийтийн бүлэг

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

С.Цэдэн ахлагчтай олон нийтийн бүлэг

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

2012.06.17- 07.17

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

2012.06.17

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

 

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

 

16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

.

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Баян овоон гэр худаг

Posted by ИТХ on September 13, 2012

Мэдээллийг … оны … -р сарын … -ны өдөр шинэчлэв.

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

Баян овоон гэр худаг

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Шууд гэрээ

3

Төсөвт өртөг

635500

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Төслийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

Бүлгийн ахлагч нарт зар хүргэсэн

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга:

Т.Дариймаа,

Гишүүд:

Ш.Ихбаяр,

Х.Батамгалан,

Л.Содномцэрэн,

Р.Цулцог.

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

Оролцоогүй

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

С.Нямхүү ахлагчтай олон нийтийн бүлэг

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

С.Нямхүү ахлагчтай олон нийтийн бүлэг

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

2012.05.16  – 2012.06.16

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

2012.05.16

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

Мэдээллийн самбарт байрлуулсан

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

 

 16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

.

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Тосгуур

Posted by ИТХ on September 13, 2012

Мэдээллийг … оны …. сарын … ны байдлаар мэдээллийг шинэчлэв.

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

Тосгуур

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Харьцуулалтын арга

3

Төсөвт өртөг

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Төслийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа нийлүүлэх

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

15 хоногийн өмнө  зар тавьж аж ахуйн нэгжүүдэд мэдээлсэн

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга:

Т.Дариймаа

Гишүүд:

Ш.Ихбаяр,

Х.Бат-Амгалан,

Л.Содномцэрэн,

Р.Цулцог.

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

Оролцоогүй

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

  1. Тээлийн буян БГБХН

  2. Дөргөн цөм ХХК

  3. Дөргөн ирээдүй ХХК

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

“Дөргөн ирээдүй” ХХК

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

2012.06.04-07.04

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

2012.06.04

16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Өвсний фонд

Posted by ИТХ on September 13, 2012

Мэдээллийг … оны …. сарын … ны байдлаар мэдээллийг шинэчлэв. 

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

Өвсний фонд

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Шууд гэрээ

3

Төсөвт өртөг

4736000

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Төслийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил гүйцэтгэх

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

Бүлгийн ахлагч нарт санал хүргүүлсэн

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга:

Т.Дариймаа,

Гишүүд:

Ш.Пүрэвхүү,

Ш.Ихбаяр,

Р.Цулцог

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

100 хувийн бүрэлдэхүүнтэй ажилласан

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

2012.06 15-нд нээсэн.

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

Б.Энхамгалан

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Б.Энхамгалан ахлагчтай олон нийтийн бүлэг

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

2012.07-30

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

2012.07-30,2012. 9-15

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

 

16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

Мэдээллийн самбар байрлуулсан 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

.

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Чийрэгжүүлэлт

Posted by ИТХ on September 13, 2012

Мэдээллийг … оны …. сарын … ны байдлаар мэдээллийг шинэчлэв.

1

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт

Чийрэгжүүлэлт

2

Худалдан авалтын хэлбэр

(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Харьцуулалтын арга

3

Төсөвт өртөг

 6.835.200 төгрөг

4

Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

5

Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа худалдан авах

6

Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

12 хоногийн өмнө зар тавьж аж ахуйн нэгжүүдэд мэдээлсэн

7

Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга:

Т.Дариймаа

Гишүүд:

А.Содносүрэн

Ш.Пүрэвхүү

К.Бат-Амгалан,

Ш.Ихбаяр

8

Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

100 хувийн бүрэлдэхүүнтэй ажилласан

9

Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал, ТББ-ын төлөөлөл оролцсон эсэх г.м.)

ТББ-ын төлөөлөл оролцоогүй

10

Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт

 

1.Гог гүрэн ХХК,

2.Ховд баганат ХХК,

3. Дөргөн цөм ХХК

11

Шалгарсан байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

1 Гог гүрэн ХХК

12.

Гомдол гарсан эсэх 

(гарсан бол түүний  агуулга, хэн гаргасан г.м)

13

Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна.

14

Гэрээ эхлэх ба дуусах хугацаа

Эхлээгүй байгаа

15

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо

 

16

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

(Мөн ТБОНӨХБАҮХААТХ-ын 46.1.9-д заасны дагуу мэдээллийн самбар байрлуулсан эсэх)

 

17

Хэрэгжилтийн  явц:

… сарын … –ны байдлаар

 

18

Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … – ны байдлаар

 

19

Худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар

 

20

Худалдан авалтын дүн, хяналт, дүгнэлт

 

21

Худалдан авалтын дараах байдал, үйл явц

 

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Сумын дунд сургуулийн спортын заалны тоног төхөөрөмж ба хоёр ангийн ширээ, сандал

Posted by ИТХ on September 13, 2012

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Дөргөн сумын сургууль: 2012 оны эхний 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Posted by ИТХ on July 22, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Сургууль | Leave a Comment »

Дөргөн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2012 оны эхний 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Posted by ИТХ on July 16, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал | Leave a Comment »

Дөргөн сумын Эрүүл мэндийн төв: 2012 оны эхний 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Posted by ИТХ on July 15, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Эрүүл мэндийн төв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Posted by ИТХ on July 15, 2012

Posted in + Сумын төсөв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын ЗДТГ: 2012 оны эхний 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on July 5, 2012

Posted in - ЗДТГ | Leave a Comment »

Дөргөн сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2012 оны эхний 6 сарын гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on July 2, 2012

Posted in + Сумын төсөв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын багийн засаг даргын 2012 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

Posted by ИТХ on May 28, 2012

Posted in + Сумын төсөв, Багийн Засаг дарга нарын төсөв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын сургуулийн барилгын их засвар: Тендерийн урилга

Posted by ИТХ on May 27, 2012

Тендер зарлах өдөр: 2012-05-23 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ховд аймгийн Дөргөн сумын сургуулийн барилгын их засвар 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: А/2012/24 

Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ховд аймгийн Дөргөн сумын сургуулийн барилгын их засвар –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг ( хүсвэл нэмэлт хувийг ) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20000төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерийг 2012 оны 6-р сарын 25 ний өдрийн 12 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 6-р сарын 25 -ний өдрийн, 13 цаг 00 минутад нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 3 давхар 320 тоот, утас: 99045225

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Дөргөн сумын соёлын төв: 2012 оны төсвийн санхүүжилтын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on May 22, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Соёлын төв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын Эрүүл мэндийн төв: 2012 оны төсвийн зарлага, санхүүжилтын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on May 22, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Эрүүл мэндийн төв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын нөөц хөрөнгийн 2012 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

Posted by ИТХ on May 17, 2012

Posted in + Сумын төсөв | Leave a Comment »

Дөргөн сумын сургуулийн 2012 оны төсвийн санхүүжилтийн хуваарь

Posted by ИТХ on May 13, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Сургууль | Leave a Comment »

Дөргөн сумын ахмадын хороо: 2012 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

Posted by ИТХ on May 13, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Ахмадын хороо | Leave a Comment »

Дөргөн сумын цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн санхүүжилтын хуваарь

Posted by ИТХ on May 8, 2012

Posted in - Цэцэрлэг | Leave a Comment »

Дөргөн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 2012 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

Posted by ИТХ on May 4, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал | Leave a Comment »

Дөргөн сумын төсвийн зарлагын 2011 оны сар, улирлын хуваарь

Posted by ИТХ on April 24, 2012

Posted in + Сумын төсөв | Leave a Comment »

Дөргөн суманд хог тээврийн машин нийлүүлэх: Тендерийн урилга

Posted by ИТХ on April 17, 2012

Огноо:  2012 оны 04-р сарын 12-н өдөр
 Тендер шалгаруулалтын нэр: Ховд аймгийн Дөргөн суманд хог тээврийн машин нийлүүлэх
 Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б-1-1605
              ТАТГ-Ховд  нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ховд аймгийн Дөргөн суманд хог тээврийн машин нийлүүлэх -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
               Тендерийн бичиг баримтыг (хvсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хvсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгvй нөхцөлтэйгээр иж бvрдэл бvрийг нь  төгрөг, эсхvл тvvнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь тvvнийг нээсэн өдрөөс эхлэн  30 хоногийн дотор хvчинтэй байна.
               Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож байгаа үнийн дүнгийн    – хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхvл тvvнтэй тэнцэх чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дvнтэй тендерийн баталгаа ирvvлнэ.
                Тендерийг 2012 оны 04-р сарын 25 ний өдрийн  10 цаг  0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирvvлэх ба нээлтэд оролцох хvсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 04-р сарын 25 -ний өдрийн  10 цаг   0 минутад нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн бичиг баримт болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Ховд аймаг Дөргөн сум ЗДТГ Зохицуулагч Ж.Ихбаяр Утас: 93211171

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Дөргөн сумын ЗДТГ-ын 2012 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

Posted by ИТХ on April 3, 2012

Posted in + Сумын төсөв, - ЗДТГ | Leave a Comment »

Дөргөн сумын чоно харайхын гүүрний засвар: Тендерийн урилга

Posted by ИТХ on March 20, 2012

Тендер зарлах өдөр: 2012-03-15 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ховд аймгийн Дөргөн сумын чоно харайхын гүүрний засвар 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: А/2012/16 

Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ховд аймгийн Дөргөн сумын чоно харайхын гүүрний засвар –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг ( хүсвэл нэмэлт хувийг ) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 100000төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерийг 2012 оны 4-р сарын 20 ний өдрийн 12 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 4-р сарын 20 -ний өдрийн, 13 цаг 00 минутад нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 320 тоот, Утас 99045225, 98210897.

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »

Дөргөн сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн зураг төсөв боловсруулах болон барилга угсралтын ажил: Тендерийн урилга (Залруулга)

Posted by ИТХ on March 17, 2012

Огноо:  2010 оны 03-р сарын 12-н өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ховд аймгийн Дөргөн сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн зураг төсөв боловсруулах болон барилга угсралтын ажил/Залруулга/

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУ-21/2010

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам  нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ховд аймгийн Дөргөн сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн зураг төсөв боловсруулах болон барилга угсралтын ажлыг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгөөр худалдан авах ажлыг зохион байгуулах, Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн бичиг баримтыг (хvсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хvсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгvй нөхцөлтэйгээр иж бvрдэл бvрийг нь 250000  төгрөг, эсхvл тvvнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь тvvнийг нээсэн өдрөөс эхлэн  60хоногийн дотор хvчинтэй байна.

Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож байгаа үнийн дүнгийн   2  – хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхvл тvvнтэй тэнцэх чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дvнтэй тендерийн баталгаа ирvvлнэ.

Тендерийг 2010 оны 05-р сарын 07 ний өдрийн  15 цаг  30 минутаас өмнө доорх хаягаар ирvvлэх ба нээлтэд оролцох хvсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2010 оны 05-р сарын 07 -ний өдрийн  16 цаг 00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн бичиг баримт болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

БСШУЯ-ны БЗААлба. Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Засгийн газрын 3-р байрны 525б тоот, Утас:70120938, Факс: 70120940.

Posted in Худалдан авалт (тендер): урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн | Leave a Comment »